เตรียมตัวให้ดี กับการสอบ IELTS Life Skill เพื่อขอวีซ่าสหราชอาณาจักร

หนึ่งในสิ่งที่คุณต้องยื่นเพื่อขอ VISA เพื่อเดินทางไปยังสหราชอาณาจักร คือ  IELTS Life Skill ดังนั้นใครมีแพลนที่จะเดินทางไปยังสหราชอาณาจักรก็มาทำความรู้จักกับ IELTS Life Skills ให้มาขึ้นกันเถอะ ยิ่งเข้าใจมากเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสที่จะทำคะแนนออกมาได้ดี

IELTS Life Skills  มีการจัดสอบ 2 ระดับ ได้แก่  IELTS Life Skills – A1 การสอบทักษะการพูดและการฟัง  และ  IELTS Life Skills – B1 การสอบทักษะการพูดและการฟัง

IELTS Life Skills   เน้นการสอบพูดและฟังแบบตัวต่อตัว เนื่องจากจุดประสงค์ของการสอบ เป็นการทดสอบระดับความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ดังนั้น การทดสอบโดยการจับคู่ผู้สอบที่มีระดับภาษาใกล้เคียงกันจึงเป็นการทดสอบที่ดีที่สุด ซึ่งผู้สอบสามารถแสดงความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและสนทนาระหว่างกันและกันได้

สำหรับระยะเวลาการทดสอบ เป็นการสอบโดยใช้เวลาสั้นๆ ซึ่งระยะเวลาเป็นไปตามตามระดับของการสอบ   IELTS Life Skills – A1 ใช้เวลาการสอบ 16 – 18 นาที  และ IELTS Life Skills – B1 ใช้เวลาการสอบ 22 นาที

เตรียมตัวให้ดี กับการสอบ IELTS Life Skill เพื่อขอวีซ่าสหราชอาณาจักร

หัวข้อสอบสำหรับ IELTS Life Skills ได้ถูกออกแบบมาเพื่อแสดงให้เห็นการสื่อสารกันในชีวิตประจำวันในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ผู้สอบจะต้องพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ในหัวข้อต่างๆ  ได้แก่  ข้อมูล หรือประสบการณ์ส่วนบุคคล  ครอบครัว และเพื่อน การซื้อสินค้า  การทำงาน  สุขภาพ  กิจกรรมยามว่าง การศึกษา หรือการอบรม การเดินทาง หรือที่พักอาศัยสภาพลมฟ้าอากาศ สำหรับการให้คะแนนผู้สอบจะถูกประเมินความสามารถการใช้ภาษา 4 ด้าน คือ การรับข้อมูล  การส่งข้อมูล  การพูดเพื่อการสื่อสาร  การโต้ตอบไปมา

การสอบ ระดับ A 1 จุดที่เน้นคือ การฟังและตอบภาษาอังกฤษที่ใช้ในการพูด ซึ่งรวมถึงประโยคบอกเล่า, คำแถลง, คำถาม และคำสั่งแบบขั้นตอนเดียว  สื่อสารข้อมูลพื้นฐาน, ความรู้สึก และความคิดเห็นในหัวข้อที่คุ้นเคย  พูดคุยกันในสถานการณ์และหัวข้อที่คุ้นเคย   หัวข้อในการสอบอาจรวมถึง  การบรรยาย  การแสดงความคิดเห็น  การให้ข้อมูลส่วนตัว  การบอกเล่าถึงความชอบของตนเอง  การวิพากษ์วิจารณ์  การถามข้อมูล หรือ การบรรยายข้อมูล แสดงความคิดเห็นสอดคล้อง หรือ แตกต่าง   การอธิบาย หรือ การให้เหตุผล

การสอบ ระดับ B 1 จุดที่เน้นคือ การฟังและตอบภาษาอังกฤษที่ใช้ในการพูด ซึ่งรวมถึงการเล่าเรื่อง และข้อมูลที่ตรงไปตรงมา รวมทั้งคำสั่งและการอธิบายอย่างตรงไปตรงมา  การสื่อสารข้อมูล, ความรู้สึก และความเห็นในหัวข้อที่คุ้นเคยโดยใช้ภาษาที่เป็นทางการได้อย่างเหมาะสม และการ พูดคุยกันตัวต่อตัว หรือกับคนจำนวนมากในสถานการณ์ที่คุ้นเคย เชื่อมโยงความสัมพันธ์ในแต่ละประเด็น และโต้ตอบระหว่างกันเพื่อให้เข้าใจตรงกันในหัวข้อที่คุณคุ้นเคย