ประมงต่างประเทศเทียบกับไทย

ในส่วนของการประมงไทยนั้นตอนนี้กำลังเผชิญกับปัญหานักนั่นก็คือ การลักลอบทำประมงอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งต่างจากประเทศอื่นๆ ที่ทำกันแบบถูกต้องไม่เป็นเรื่องเป็นราว หรือเป็นปัญหาใหญ่โตจน IUU ต้องเข้ามายุ่งเกี่ยว โดย IUU และ EU สหภาพยุโรป ได้ประเมินว่าไทยทำผิดกฎประมง โดยได้ให้ใบเหลืองเป็นการเตือนหากยังไม่มีมาตรการที่จะป้องกันและแก้ปัญหาลักลอบการประมงได้ ก็อาจห้ามนำเข้าสินค้าประมงจากไทยอันจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก จนกลายเป็นปัญหากฎหมายทางทะเลและการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเบื้องต้นนั้นอาจจะต้องมีการป้องกันและไม่ให้ IUU เข้ามายุ่งเกี่ยวมากจนเกินไป

เพราะว่าการทำประมงแบบ IUU นั้น สำหรับไทยเป็นการขัดต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ซึ่งทางต่างประเทศอาจจะสามารถมองข้ามจุดนี้ได้ ไม่ได้สนใจปริมาณที่รัฐชายฝั่งจะอนุญาตให้จับ จนเกิดการทำประมงเกินขนาดที่อนุญาต ก่อให้เกิดการลดจำนวนปลาเป็นจำนวนมากจนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารได้ นอกจากเหตุผลข้างต้นแล้ว ประชาคมระหว่างประเทศยังได้วิตกกังวลว่าการทำประมงที่ผิดกฎหมายจะเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะ อีกด้วยเนื่องจาก IUU มักจะเกี่ยวข้องกับปัญหาการลักลอบค้ามนุษย์ การฟอกเงิน การใช้แรงงานบังคับ เป็นต้น

ดังนั้นจึงต้องมีมาตรการในการป้องกันและขจัด IUU นั้นมีหลายมาตรการ โดยมาตรการเหล่านี้อาจกำหนดหน้าที่ให้แก่รัฐเจ้าของธงหรือรัฐชายฝั่งก็ได้ โดยใช้ การป้องกันเรือไร้สัญชาติ โดยรัฐเจ้าของธงจะต้องตรวจสอบข้อมูลต่างๆก่อนที่จะจดทะเบียนเรือและให้ชักธงของตน จะต้องไม่ให้เกิดการชักธงตามสะดวก ที่เรียกว่า flag of convenience โดยรัฐที่จะทำการจดทะเบียนต้องต้องมีความเกี่ยวโยงอย่างแท้จริงระหว่างรัฐกับเรือนั้นในทางปฎิบัติ มีบางรัฐที่ให้การจดทะเบียนเรือโดยไม่ยอมตรวจสอบประวัติของเรือ เพียงเพราะว่าต้องการค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนทำให้เกิดปัญหาการทำประมงแบบไร้การควบคุม

การออกกฎหมายภายในลงโทษคนชาติของตนไม่ให้เกี่ยวข้องกับ IUU บางประเทศ เช่นญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ ออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาได้มีกฎหมายภายในลงโทษคนชาติของตนหากเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทำประมงผิดกฎหมาย ไม่ว่าการทำประมงนี้จะทำขึ้นบนเรือที่ชักธงของตนหรือเรือต่างชาติและไม่ว่าเรือนั้นจะอยู่ในน่านน้ำตนเองหรือน่านน้ำของรัฐอื่น สุดท้ายการติดตั้งระบบติดตาม โดยเป็นมาตรการควบคุมทางท่าเรือ เช่นการปฎิเสธไม่ให้เรือที่ทำประมงเข้าข่าย IUU เทียบท่าเรือเพื่อขนถ่านสินค้าประมงเป็นต้น ซึ่งมาตรการเล่านี้จะขจัดปัญหาเรื้อรังต่างๆ ทางประมงและยังทำให้ IUU ไม่มายุ่งเกี่ยวด้วย เพราะการทำประมงไทยนั้นมีข้อจำกัดหลายอย่างทั้งสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ต่างจากต่างชาติบางประเทศที่อาจจะมีข้อจำกัดต่างๆ ได้กว้างกว่า